Општа стоматологија


Дентално бондирање


Бондирањето е процедура во која забот-обоената пломба е аплицирана односно е нанесена и зацврстена со специјално светло ,и крајно „поврзувајќи“ го материјалот за забот за подобрување на насмевката кај човекот. Помеѓу најлесните и најефикасните процедури од денталната козметика,бондирањето може да поправи скршени или расипани заби,фрактурирани заби и др. Може да го промени изгледот на забот или да се употреби како козметичка алтернатива за амалгамските полнења.


Пломбирање со композитна пломба


Постоечките пломби некогаш треба и да се заменат поради нивното време траење или поради нивното кршење. Многу луѓе ја користат оваа можност за да ја заменат нивната амалгамена пломба со природна , композитна како бојата на нивниот заб. Нивните причини можат да бидат естетски или поради поголемата сигурност која е нудат за разлика од амалгамите кои содржат жива. Композитните пломби за разлика од амалгамите се користат повеќе за големи кавитети но исто така се користат и за помали кавитети.Општата стоматологија е гранка од медицината која се занимава со нега и спречување заболувања и нарушувања на оралното здравје. Работата на стоматологот вклучува користење превентивна нега и образување на пациентите за да се исклучи потребата од лекување и наместо тоа да се поттикне здравата насмевка. Стоматолозите се исто така одговорни за дијагностицирање здравствени состојби кои ги зафаќаат устата, забите, непцата и вилиците, како за развивање најефективен план за лекување, имајќи ги во прв план интересите на пациентите.

Општите стоматолози учат и завршуваат стоматолошки факултет за да се здобијат со титула Доктор по Oral Surgeryа или Доктор по стоматологија. Потоа можат да полагаат државни испити, коишто служат како доказ за работните вештини на стоматологот. По положувањето на испитите се доделува државна дозвола на секој стоматолог поединечно. Општите стоматолози вообичаено не се концентрираат на одредена специјалност, туку се одлучуваат за обезбедување општа стоматолошка нега на пациентите. Во некои случаи општите стоматолози можат да упатат пациент на специјализиран доктор за нега или лекување, коешто е надвор од рамките на делокругот на општата стоматологија. Меѓутоа, најголем дел од општите стоматолози се способни да вршат целосни прегледи, чистења, лечење канали на коренот, пломбирање, вадење заби и протетика

Најдобро е кога пациентите ги користат услугите на општата стоматологија за превентивна нега, а не за корективно лекување. Доколку се посетува стоматологот и нејзиниот/неговиот тим работници и забни техничари два пати годишно за чистење и преглед, пациентите можат да избегнат појава на кариес и да идентификуваат потенцијални нарушувања на оралното здравје во најрана фаза, како на пример парадонтално заболување.